FREE English-Marathi Translator

FREE English-Marathi Translator

ฟรี
แปลภาษาไทยยังมราฐี
คะแนนผู้ใช้
3.2  (101 คะแนน)
คะแนนของคุณ
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
แปลศัพท์และวลีภาษามราฐี และกลับโดยไม่ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิด นำเข้า ส่งออก และแปลแฟ้มข้อความ (TXT)
FREE English-Marathi Translator คือ โปรแกรมที่ให้คุณแปลคำและวลีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษามราฐี และจากภาษามราฐีเป็นภาษาอังกฤษ.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • ฟรี
  • ใช้งานง่าย
  • รองรับการแปลสองทิศทาง

ข้อเสีย

  • หน้าจอการใช้งานไม่สามารถปรับแต่งได้
  • บริการออนไลน์อย่าง Google Translate สามารถแปลงานในลักษณะเดียวกันได้
  • ไม่มีพจนานุกรมแยกต่างหาก
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:
We are in CryptoPicture!